Stypendyści i stypendia

Mateusz Wrotny - stypendystą programu Indeks Start2Star

Mateusz, tegoroczny absolwent naszego liceum, jako pierwszy uczeń w historii V LO zdobył jedno z 15 ufundowanych (w tym roku) przez Jolantę i Leszka Czarneckich stypendiów dla maturzystów! gorąco gratulujemy mu tego sukcesu, które pomoże mu z pewnością dalej rozwijać swoje wszechstronne zainteresowania i pogłębiać wiedzę. 

 MW 2017

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów. Aby zostać stypendystą, oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.
Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, zaś realizatorem programu Fundacja Lesława A. Pagi. Tegoroczna edycja jest jubileuszowa, bo odbyła się po raz 10.

Rekrutacja rozpoczyna się w maju. I etap polega na wypełnieniu formularza na platformie internetowej z podaniem średniej ocen (minimum 4,0), osiągnięć w olimpiadach i konkursach, zaangażowania w szeroko pojętą aktywność społeczną i napisaniem eseju, zawierającego uzasadnienie ubiegania się na wybrany kierunek studiów i uzasadnienie ubiegania się o stypendium.

Wypełnione formularze były sprawdzane przez Komisję Stypendialną, a spośród nadesłanych aplikacji Komisja wyłoniła 50 osób, które zostały zaproszone na II etap, czyli rozmowę kwalifikacyjną. Indywidualne rozmowy odbywały się w czerwcu w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i trwały ok. piętnastu minut. Moja rozmowa odbyła się w naprawdę bardzo przyjaznej atmosferze. Pytano mnie o moje pasje, źródła moich zainteresowań oraz o plany na przyszłość i wizję moich studiów. Jednocześnie sprawdzono poziom naszej wiedzy w wybranym kierunku oraz sposób budowania logicznej i spójnej wypowiedzi. Ponadto musiałem uzasadnić wybór wybranego przeze mnie kierunku, jakim jest prawo oraz wybranej uczelni. Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Kilka dni po rozmowach rekrutacyjnych ogłoszono listę rankingową i udało mi się zostać jednym z piętnastu wyróżnionych stypendystów. Otwiera to przede mnie wiele możliwości, przede wszystkim finansowych. Będę mógł skupić się na moich dotychczasowych działaniach, nie rezygnując z pasji oraz rozpocząć studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tekst (oprócz wprowadzenia): Mateusz Wrotny

Logowanie